§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem systemu informatycznego mojacyfrowafirma.pl, przez Usługodawcę, zwany dalejSystemem, Stroną, określa także zasady korzystania z systemu, strony oraz zasady i sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców, Użytkowników, będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

2. Usługi świadczone w systemie informatycznym mojacyfrowafirma.pl stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi te świadczone są na mocy umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą oraz w oparciu o niniejszy regulamin.

3. Usługodawca jest wyłącznym i jedynym administratorem danych osobowychoraz/lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe, które zostają świadomie udostępniane przez Usługobiorców w celu świadczenia na ich rzecz usług, które stanowią przedmiot niniejszego Regulaminu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Usługodawca zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo danych, których jest administratorem oraz które w myśl niniejszego regulaminu zobowiązany jest do przetwarzania, w tym także do zapewnienia koniecznej ochrony danych w tym do zabezpieczenia przed dostępem przez osoby trzecie, nieupoważnione.

5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy w Systemie mojacyfrowafirma.pl następujących usług:

- udostępnienia Systemu funkcjonującego w sieci internetowej pod domeną: mojacyfrowafirma.pl w zakresie umożliwienia wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, tworzeniem i generowaniem danych, dokumentów zgodnie z aktualną funkcjonalonością Systemu i w obrębie posiadanego pakietu, funkcjonalności i możliwości Systemu, określonego w cenniku zamieszczonym w Systemie.

- gromadzenie i przechowywanie w Systemie danych wprowadzonych i stworzonych przez Uzytkownika, określonych w Regulaminie

- zabezpieczenie danych gromadzonych i stworzonych przez Użytkownika przed kradzierzą, utratą, przejęciem, zniszczenie.

- aktualizacji Systemu mojacyfrowafirma.pl dostosowujących do bieżących przepisów prawa, mających na celu dostarczenie użytkownikowi Systemu bezpieczne narzędzie wykorzystywane w firmie,

6. Usługodawca uprawniony jest do wykorzystania i przetwarzania danych Usługobiorcy wyłącznie w zakresie objętym niniejszym regulaminem w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych, swiadczonych przez Usługodawcę określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Administrator wraz z rozwojem Systemu zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych funkcjonalności Systemu w każdym czasie, zmiany te niestanowią zmiany Regulaminu.

8. Usługodawca niniejszym zobowiązuje Usługobiorcę do informowania o wszelkich zmianach danych teleadresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, koniecznych do wystawiania faktur i innych doręczeń. W przypadku niedopełnienia określonych wymogów wszelka korespondencja doręczana na wskazane w Systemie dane teleadresowe będzie mogła zostać uznan jako doreczona.

§ 2

POJĘCIA

1. Usługodawca - Podmiot funkcjonujący w obrocie prawnym pod firmą: MCFNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Porucznika Halszki 28/50, 30-611 Kraków; NIP: 6793171069, REGON: 380580939, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, adres e-mail: [email protected] wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000737160, zwany zamiennie:Systemem, Stroną,

2. Usługobiorca- osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną - prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z systemu, strony www.mojacyfrowafirma.pl będącej własnością Usługodawcy w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwany także użytkownikiem.

3. System: mojacyfrowafirma.pl - nowoczesny system informatyczny odpłatnie udostępniany przez Usługodawcę dla Usługobiorcy.

4. Odpłatność – wszelkie płatności za usługi świadczone przez usługodawce określone zostały w cenniku usług, zamieszczone na stronach Systemu.

5. Opłaty abonamentowe - płatności dokonywane zgodnie z obowiązującym w chwili zamówienia usługi cennikiem, zamieszonym w systemie, za usługi świadczone: inne niż jednorazowe, świadczone w określonym czasie, określanym jako: Okres abonamentowy

6. Okres abonamentowy - to określony w cenniku i wniosku o zamówienie usługi okres na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy System do wyłącznego korzystania.

7. Cennik - stanowi integralną część niniejszego regulamu. Cennik prezntowany jest na stronie internetowej Systemu. Zawiera zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, ceny za poszczególne rodzaje usług oraz ceny za usługi określone w trybie abonamentowym.

8. Okres testowy- okres, 90 dni w którym użytkownik serwisu korzysta bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń z systemu. Okres testowy ma na celu zapoznanie się z Systemem oraz podjęcie decyzji o ewentualnym dalszym korzystaniu z usług systemu, okres testowy liczony jest od chwili poprawnej i kompletnej rejestracji do Systemu.

9. Poprawna i kompletna rejestracja do Systemu - jest to czynność w której użytkownik wpisze swój identyfikator, tajne hasło oraz dokona potwierdzenia założonego dostępu do Systemu poprzez kliknięcie i potwierdzenie linka aktywacyjnego wysłanego na wskazany przez siebie adres email. Bieg terminy okresu testowego rozpoczyna się od dnia dokonania poprawnej i kompletnej rejestracji do Systemu.

§ 3.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy odpłatnie za pośrednictwem aplikacji, systemu informatycznego, strony internetowej: mojacyfrowafirma.pl na rzecz Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą usługi określone § 1 pkt 5 Regulaminu. Świadczene usług uważa się za rozpoczęte po zamówieniu Usług przez Usługobiorcę i uiszczeniu opłaty abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.

2. Usługodwca w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji oraz realizacji jej wszytskich funkcjonalności określonych w § 1 pkt 5 Regulaminu oddaje do użytkowania Usługobiorcy następujące narzędzia:

- wsparcie techniczne będące formą pytań i odpowiedzi w zakresie spraw technicznych oraz merytorycznych, wszelkie zapytania nalezy kierować na adres: [email protected]

- newsletter prezentujący aktualne informacje z zakresy prawa podatkowego oraz ZUS. A także i informujący o aktualnych i nowych funkcjonalnosciach aplikacji mojacyfrowafirma.pl

3. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą należną określoną w cenniku na adres email podany podczas rejestracji wysłana zostaje informacja o uzuskanym dostępie oraz faktura związana z wykupioną usługą.

4. Płatność uznana jest na dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy

5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Usługa świadczona przez Usługodawcę określana jest w okresach abonamentowych. Nieprzedłużenie okresu abonamentowego jest jednoznaczne z wygaśnięciem Usługi.

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNNO-INFORMATYCZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z systemu mojacyfrowafirma.pl jest rejestracja Usługiobiorcy.

2. System mojacyfrowafirma.pl moze być obsługiwany na dowolnym urządzeniu, warunkiem uruchomienia aplikacji jest posiadanie dostępu do internetu oraz posiadanie zainstalowanej przęglondarki internetowej: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.

3. Usługobiorca uzupełniając dane firmy zobowiązany jest podać numer NIP. Każdy Usługobiorca może stworzyć jedno konta dla każdego posiadanego NIP-u.

4. Usługoadwca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ujawnienia lub udostępnienia loginu oraz hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim

5. Usługobiorca realizując procesie rejestracji zobowiązany jest do ustalenia własnego i znanego tylko jemu: loginu oraz hasła.

- Login: (adres e-mail) Usługobiorcy.

- Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

-Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY

1. Od dnia poprawnej i kompletnej rejestracji w Systemie Usługobiorca ma prawo do okresu testowego, który wynosi 60 dni w którym użytkownik serwisu korzysta bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń z systemu. Okres testowy ma na celu zapoznanie się z Systemem oraz podjęcie decyzji o ewentualnym dalszym korzystaniu z usług systemu. Po okresie testowym Uzytkownik może uiścic opłatę abonamentową lub usunąc konto z Systemu.

2. Po zakończeniu okresu testowego i nie uiszczeniu opłaty abonamentowej przez Uzytkownika, po upływie 30 dni od zakończenia okresu testowego Administrator automatycznie usunie wszelkie dane Usługobiorcy z Systemu.

3. Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu w którym na rachunku Usługodawcy odnotowana została wpłata w wysokości zgodnej z cennikiem aktualnie obowiązującym na stronie systemu. W tym samym dniu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Warunkiem rozpoczęcia umowy jest:

a) zarejestrowania się Usługobiorcy w systemie,

b) akceptacja Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,

c) dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.

4. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

b) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,

c) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy

§ 6.

PŁATNOŚCI

1. Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych w związku ze świadczonymi na jego rzecz Usługami. Odpłatność za świadczone na rzecz Ubsługobiorcę usugi określone są w cenniku dostępnym na stronie mojacyfrowafirma.pl i są aktualne na dzień rozpoczęcia okresu abonamentowego

2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany cen świadczonych przez siebie usług i nie stanowi to zmiany regulaminu,

3. Zmiana cen ogłaszane są na stronie internetowej systemu.

4. W okresie trwania okresu abonamentowego mozliwa jest zmiana zakresu usług jedynie w zakresie zwiększającym funkcjonalność systemu. Taka zmiana nie stanowi dla Usługobiorcy tytułu do dadatkowych opłat.

5. Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Usługobiorcy.

6. Po otrzymaniu płatności Usługodawca wysyła na wskazany podczas rejestracji adres email Usługobiorcy fakturę w formacie PDF. Akceptując regulamin Usługobiorca akceptuje, iż wszelkie faktury w okresie trwana okresu abonamentowego otrzymywał będzie wyłacznie na wskazany przez siebie adres email.

§ 7.

ZASADY PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

1. Usługodawca przed zakończeniem okresu Abonamentowego poinformuje Usługobiorcę o zbliżającym się terminie wygaśnięcia okresu Abonamentowego. Przedstawi także wysokość opłat w przypadku przedłużenia abonamentu na kolejny okres. Dokonanie płatności jest równoznaczne z przedłóżeniem Okresu Abonamentowego.

2. Dokonanine płatności będące przedłużeniem okresu Abonamentowego oznacza jednocześnie iż Usługobiorca zapoznał się z aktualnymi warunkami świadczonych usług dostępnych na stronie internetowej systemu i je akceptuje.

3. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

4. Opłata uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego skutkuje, iż kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.

5. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

6. W takim przypadku wszystkie dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.

7. W okresie przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorca może w dowolnym okresie reaktywować swoje konto. Warunkiem ponownego uruchomienia usług będzie dokonanie płatności.

8. Usługobiorca w dowolnym momencie możę zarządać usunięcia wszytskich jego danych, powoduje to definitywne i nieodwracalne usunięcie wszytskich danych z systemu.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
  • a) braku możliwości świadczenia usług lub nienależytego świadczenia usług na rzecz usługobiocy w okresach trwałych lub czasowych w przypadku gdy przyczyna tego stanu rzeczy zależna jest od siły wyższej i jest niezależna od Usługodawcy
  • b) braku możliwości świadczenia usług lub nienależytego świadczenia usług na rzecz usługobiocy w okresach trwałych lub czasowych w przypadku gdy przyczyna tego stanu rzeczy zależna jest od osób trzecich i jest niezależna od Usługodawcy
  • c) korzyści utraonych przez Usługobiorcę, w skutek trwalych lub czasowych przerw w możliwości korzystania z systemu
  • d) nieprawidłowego wykorzystania Systemu i skutków jakie przyniesie
  • e) skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi,
  • f) skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internetowej informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  • g) skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  • h) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę,
  • i) przerw technicznych i związanych z tym trudnościach lub też brakiem dostępu do Systemu.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z związku ze świadczonymi na jego rzecz usługami.

§ 9.

OCHRONA DANYCH

 1. Wszelkie dane wprowadzone do Systemu przez użytkownika stanowią własność Usługobiorcy
 2. Dane Usługobiorcy zbierane, gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę służć mają przede wszytskim poprawnemu funkcjonowaniu systemy, umożliwiać mają przede wszytskim mozliwość wypełniania wsztskich funkcjonalności Systemu i jego rozwojowi.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:

a) (Secure Socket Layer) System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL, stanowi to gwarancję dla ubsługobiorcy iż jego dane nie zostaną przechwycone i użyte przez nieupoważnione osoby.

b) Użycie indywidualnych haseł przez Usługobiorcę, zapewnia to dostęp do danych tylko przez ich właściciela

c) Adminstrator, Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.

d) Zabezpieczenia techniczne przed utratą danych w razie awarii sprzętu, wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane są chronione przed ich utratą, wprowadzone zostały systemy kopii zapasowych

e) Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.

f) Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

§ 10.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzani danych osobowych Usługobiorców koniecznych do nawiązania, przygotowania treści lub jej zmiany lub też rozwiązania umowy o świadczeniu usług. Przetwarzanie danych słuzy także prawidłowej realizacji usług o których mowa w niniejszym regulaminie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.).
 2. Usługodawca w ramach świadczenia usług o których mowa w niniejszym regulaminie może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorcy:

a) imiona i nazwiska,

b) numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) numer ewidencyjny PESEL,

d) adres zameldowania na pobyt stały,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,

f) adresy elektroniczne usługobiorcy.

 1. W celu prawidłowej realizacjii umowy, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi:

a) inne oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług,

d) informacje o zakresie w jakim Usługobiorca skorzysta z Usług.

 1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w innych celach, w przypadku gdy zachodzi potrzeba ustalenia odpowiedzilalności Usługobiorcy. Mowa tutaj o przypadkach gdy Usługodawca poweżmie inforację o niezgodnym z prawem wykorzystanem przez usługobiorcę serwisu.
 2. Usługodawca, jako administrator danych dba o ich bezpieczeństwostosując się do przepisów Rozporządzeniaw szczególności chroni przedutratąi dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowychlub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, udostępnianych przez użytkowników Serwisu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 5. Usługobiorca w każdym momencie może zarządać usunięcia danych osobowych z zasobów Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniuRozporządzenia, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 7. Uslugobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 8. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznejoraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia Usług.
 9. Usługodawca kierując się dobrem usługobiorcy zobowiązuje się korzystać z usług jedynie najwyższej jakości podmiotów zapewniającyh infrastrukturę, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 11. Zmiana podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego mojacyfrowafirma.pl.
 12. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, a w szczególności te określone w Rozdziale IV Sekcja I i II Rozporządzenia.

§ 11.

COOKIES

 1. Użytkownik korzystając z systemu mojacyfrowafirma.pl wyraża zgodę na fakt, iż w jego komputerze zapisywane są informacje tekstowe w formie tzw. cookies potocznie zwane ,,ciasteczka''. Dane inormatyczno-tekstowe cookes to pliki, które gromaczone są na komuterze użytkownika systemu mojacyfrowafirma.pl. Cookis zwykle zawierając nazwę domeny mojacyfrowafirma.pl, czas przechowywania oraz unikalny numer.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki cookes w poniższych celach technicznych i marketingowych:

a) doskonalenie systemu mojacyfrowafirma.pl, poprzez zbieanie danych o zachowaniach i preferencjach usługobiorcy, korzystajaącego z systemu, w szczgólności pliki cookes, pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i preferencji,

b) analizy zachowań użytkowników, tworzenia zestawień i startystyk na potrzeby usługodawcy, które pomagają określić potrzeby i preferencje użytkowników, ma to na celu przede wszytskim ulepszenie systemu i zawartości.

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) określenie preferencji użytkownika i dostosowanie odpowiednich treści reklamowych zbliżonych do jego zainteresowań i preferencji.

 1. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 1. Użytkownicy systemu mogą dokonać zmiany w ustawieniach własnych przeglądarek internetowych w zakresie plików cookes. Pozwala to na blokadę plików cookes, lub tez pozwala na informowanie użykownika o każdorazowej próbie umieszczenia na komputerze uzytkonika pliku cookies. Niedokonanie zmian w używanej przeglądarce internetowej oznacza ze uzytkownik godzi się na pruby umieszczania przez Usługodawcę plików cookes w celach i zakresie okreslonym w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik, decydujący się na wyłączenie stosowania cookies może zauważyć podczas korzystania z systemu utrudnienia. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Użytkownik systemu rozpoczynając korzystanie z systemu mojacyfrowafirma.pl godzi się na przechowywanie plików cookies, na jego użądzeniu wyłacznie w celach wskazanych w nieniejszym regulaminie.
 4. Użytkownik cofając zgodę na przechowywanie cookies na jego urządzeniu, zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać zmian w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcję w tym zakresie usługobiorca znajdzie wybierając opcję ,,pomoc'' w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce internetowej.

§ 12.

ZASADY REKLAMACJI

 1. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie w formie pismenej za pomocą listu poleconego, lub przy pomcu poczty elektronicznej na adres wskazany w w § 2 pkt. 1 Regulaminu składać reklamacje.
 2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację

a) osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy;

b) usługę, której reklamacja dotyczy;

c) zarzuty Usługobiorcy co do usługi;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) żądanie Usługobiorcy związane ze złożoną reklamację.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 3. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­mail.

§ 13.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu w przypadku:

a) nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b) śmierci Usługobiorcy,

c) ustania bytu prawnego Usługobiorcy,

d) usunięcia przez Usługobiorcę konta w systemie

 1. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

a) Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy.

b) Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

c) Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,

d) Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.

4. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.

5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

6. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 15 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków tj., wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uzytkownik przed rozpoczeciem korzystania z Systemu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin zamieszczony jest na stronie systemu, w formie która umożliwia jego przeczytanie, pobranie i wydrukowanie.
 3. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.
 6. Pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: [email protected]
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem01-07-2018r.